.


myvieclam.com

Myvieclam.com sẽ cấp cho bạn quyền có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền để truy cập và sử dụng trang web Myvieclam.com vào công việc kinh doanh nội bộ của bạn để tìm kiếm ứng viên làm việc. Điều này cho phép bạn xem và tải về một bản sao Nội dung Myvieclam.com hoặc các tài liệu trên trang web Myvieclam.com chỉ với mục đích sử dụng trực tiếp liên quan đến tìm kiếm và tuyển dụng các Ứng viên.

Sàn giao dịch Myvieclam.com có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

Chào mừng bạn đến với Sàn giao dịch Myvieclam, bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sau đây của trang web. Nếu bạn có thắc mắc về những Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ Dịch vụ của Sàn giao dịch Myvieclam. Mục tiêu của văn bản này là để đề ra sự chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện giữa Sàn giao dịch Myvieclam và người sử dụng.

Tạo thông báo việc làm

Đăng ký Bản tin Việc làm Hàng tuần của chúng tôi và theo dõi.


© Myvieclam.com 2017 Bảo lưu mọi quyền.

|