myvieclam.com

Việc làm Women and minority small and medium enterprise outreach facilitator l Global Value Chain l Vietnam l 2018 - Việt Nam Tháng Năm 2018 Mới nhất

Fri, 12 Jan 2018 23:22:00 +0000

Chemonics seeks a women and minority small and medium enterprise (SME) outreach facilitator for an anticipated USAID-funded project to integrate SMEs into...

Ứng Tuyển Ngay

Tạo thông báo việc làm

Đăng ký Bản tin Việc làm Hàng tuần của chúng tôi và theo dõi.


© Myvieclam.com 2017 Bảo lưu mọi quyền.

|